Veel gestelde vragen: zon

1. Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variƫren van 0,5 tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een stellage en worden, vanwege van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden gericht. Wij zien daarnaast ook steeds vaker oost-west opstellingen waarbij meer gericht wordt op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet.

2. Hoeveel zonneparken worden er ontwikkeld in de Kempen?

Dat is nog niet bekend. Er zijn wel diverse initiatieven in voorbereiding.

3. Welke percelen/ gronden zijn geschikt voor zonneparken?

In principe zijn de meeste gronden die geen belemmering hebben door schaduwvorming geschikt voor productie van energie door middel van zonnepanelen. Het is echter niet wenselijk dat alle grond hiervoor worden benut. In het haalbaarheidsonderzoek zijn kansrijke ontwikkelgebieden in beeld gebracht.

De definitieve locatiekeuze hangt af van de initiatieven die er ontstaan. De Kempengemeenten proberen versnippering van een groot aantal zonneparken te voorkomen. Daarbij wordt ook nog het principe van de zonneladder toegepast.

4. Wat is de zonneladder?

Om objectief te bepalen waar de ontwikkeling van zonneparken het meest wenselijk is wordt gekeken naar een aantal vaste criteria. Deze plaatsingsstrategie heet een zonneladder. Kansen voor ontwikkeling van grootschalige zonnestroomprojecten zijn het meest kansrijk op dak en minst kansrijk in natuurgebieden.

  1. Daken (inclusief agrarische bebouwing)
  2. Braakliggende grond/pauzelandschappen, (voormalige) stortplaatsen, parkeerplaatsen;
  3. Langs grootschalige infrastructuur;
  4. Agrarische gronden
  5. In natuurgebieden
     

5. Wat wordt bij de ontwikkeling van zonne-energie verstaan onder grootschalig?

Grootschalige zonneparken worden gedefinieerd als parken waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is.

6. Zijn de Kempengemeenten geschikt voor het opwekken van zonne-energie?

Ja, de Kempengemeenten zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie.  De opgewekte stroom kan verkocht worden en daarmee wordt, al dan niet in combinatie met SDE- subsidie, een business case gemaakt.

7. Bij het plaatsen van grote zonnevelden op (agrarische) gronden, kan dan de grond dan verschralen?

Daar waar zonnepanelen staan vallen minder of in een andere verdeling zonlicht en neerslag op de ondergrond. Het is mogelijk om zonnepanelen iets uit elkaar, of hoger te plaatsen, zodat zon en regen op een meer natuurlijkere wijze de ondergrond bereikt.
Het is nog niet duidelijk hoe groot de effecten van zonnevelden zijn op de bodem. Er wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan.
Het verschralen van gronden kan ook een kans zijn voor de ontwikkeling van natuurgebieden die juist een schrale grond behoeven.

8. Kunnen zonnepanelen (PV panelen) gerecycled worden na gebruik?

De staalconstructie onder de panelen wel. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de recycling van de overige onderdelen en materialen.