Niet in behandeling nemen van principeverzoeken

In de Kempische Klimaatvisie uit 2009 is de ambitie vastgesteld dat de Kempengemeenten energieneutraal willen zijn. Grootschalige duurzame opwekking is noodzakelijk om energieneutraal te kunnen worden. In de Kempen liggen op dit moment voornamelijk kansen voor grootschalige wind- en zonne-energie, maar deze hebben tegelijkertijd grote ruimtelijke impact. In maart 2018 hebben alle Kempencolleges ingestemd met het (vervolg)proces om te komen tot beleid voor, en ontwikkeling van, grootschalige wind- en zonne-energie in de Kempen. We vinden het belangrijk om een zorgvuldig proces te doorlopen om te komen tot beleid en toetsingskaders. In dit proces wordt niet alleen nauw samengewerkt tussen de vijf Kempengemeenten, maar ook met de provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bovendien volgt ook de metropoolregio Eindhoven het proces aandachtig.

Gedurende het proces worden echter verschillende principeverzoeken ingediend bij de verschillende Kempengemeenten. Kempenbreed is door de portefeuillehouders afgesproken dat deze principeverzoeken nu worden geparkeerd in afwachting van de beleidskaders. Dit is bekrachtigd door het college tijdens de vergadering van 2 oktober 2018. De langere doorlooptijd voor het totaalproces lijkt te knellen met de urgentie van de energietransitie. Echter, door een zorgvuldig proces te doorlopen wordt de haalbaarheid en het draagvlak voor projecten vergroot. Dit levert in de realisatie van projecten tijdswinst op. Als gemeenten houd je bovendien de regie op het proces en creƫer je een gelijk speelveld met duidelijke spelregels voor inwoners en initiatiefnemers. Daarnaast is een belangrijke beperking in het behalen van onze doelstelling het elektriciteitsnetinfrastructuur. In dit proces trekken we gezamenlijk op richting netbeheerders Enexis en TenneT om versneld te komen tot passende oplossingen voor het net in de Kempen.

Om aan de buitenwacht te laten zien dat we serieus toewerken naar onze doelstelling is het belangrijk om structureel te communiceren over het proces, de te doorlopen stappen en de tussenresultaten.