Inloopbijeenkomst 20-08-2019

Drukbezochte inloopbijeenkomst grootschalige zon- en windenergie

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Hiervoor zijn nu de effecten van zonne- en windparken op het milieu in beeld gebracht d.m.v. een milieueffectrapport, ook wel planMER genoemd. Ruim 200 mensen bezochten de bijeenkomst om vragen te stellen en uitleg te krijgen over het planMER.

PlanMER

De milieueffecten van alle mogelijke locaties voor zonne- en windparken zijn onderzocht in een planMER. Door de milieueffecten van al deze locaties te onderzoeken kunnen de locaties tegen elkaar worden afgewogen. In het planMER zijn nadrukkelijk nog geen keuzes gemaakt voor bepaalde locaties. Ook is het niet de bedoeling dat op alle locaties wind- en zonneparken ontwikkeld worden.

Met de milieueffecten in beeld en met de uitkomsten van het participatieproces kunnen de Kempengemeenten een weloverwogen keuze maken waar en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en/of windenergie gerealiseerd mag worden. Die keuze en voorwaarden worden opgenomen in de beleids- en toetsingskaders die de vijf gemeenteraden van de Kempen eind 2019 behandelen

Waarom beleid?

Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De Nederlandse overheid wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid. De Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’ het doel om gezamenlijk energieneutraal te worden. Om dit te behalen is het nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken. De Kempengemeenten stellen gezamenlijk beleid vast voor grootschalige zonne- en windparken, omdat deze vormen van energieopwekking de meeste impact hebben op de omgeving. Tot aan de vaststelling van het beleid wordt geen medewerking verleend aan de realisatie van nieuwe grootschalige zonne- en windparken.  Zo behouden de gemeenten regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden ontwikkeld mogen worden.

Meer informatie

Het planMER ligt tot en met 2 september 2019 voor iedereen ter inzage op de gemeentehuizen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De-Mierden en via deze link. De presentaties die tijdens deze bijeenkomst getoond zijn kunt u hier downloaden: