Informatie over MER Procedure

Een milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergie in beeld. Door de milieueffecten van diverse locaties te onderzoeken, kunnen de locaties tegen elkaar worden afgewogen. In de milieueffectrapportage worden nog geen keuzes gemaakt voor bepaalde locaties. Ook is het niet de bedoeling dat op alle onderzochte locaties wind- en zonneparken ontwikkeld worden. In het beleid wordt wel beschreven waar, wanneer en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en windenergie opgewekt mag worden. 

Commissie m.e.r. en inspraakreacties 
De onafhankelijke commissie m.e.r. brengt een advies uit over de voorlopige milieueffectrapportage. Zij dragen verbeterpunten aan. Daarbij kunnen inwoners in de inspraakperiode reageren op de voorlopige rapportage. De inspraakreacties op de voorlopige milieueffectrapportage worden beoordeeld en voorzien van een reactie in een Nota van beantwoording. Daarin staat of en op welke wijze de reactie wordt meegenomen in het definitieve planMER. De voorlopige milieueffectrapportage wordt vervolgens aangepast op basis van het advies van de commissie m.e.r. en de Nota van beantwoording. Daarna wordt het opnieuw aangeboden aan de commissie m.e.r. Er komt dan geen nieuwe inzageperiode. Dit betekent dat het definitieve planMER niet openstaat voor bezwaar of beroep. 

Vervolgproces
Het haalbaarheidsonderzoek, het inzicht in de milieueffecten uit het planMER en de informatie die is verzameld tijdens het participatieproces vormen de basis voor de onderbouwing voor het beleid en toetsingskaders voor grootschalige zonne- en windenergie. Dit beleid geeft aan waar, wanneer en onder welke voorwaarden ontwikkeld mag worden. Het beleid wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 aan de vijf gemeenteraden ter vaststelling aangeboden. 

Specifieke milieueffectrapportage (projectMER)
Om de milieueffecten van grootschalige windenergie per locatie in beeld te brengen, moet wettelijk een specifieke milieueffectrapportage (projectMER) worden opgesteld. Alleen dan kan er voor de locatie een omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan) worden aangevraagd. Voor de opwek van grootschalige zonne-energie is een milieueffectrapport op dit moment nog niet wettelijk verplicht, maar er dient in een eventueel projectvoorstel rekening gehouden te worden met de ruimtelijke onderbouwing.

Bekijk voor meer informatie de Factsheet over de MER–beoordeling in het algemeen.