Bekijken voorlopige milieueffectrapportage

De voorlopige milieueffectrapportage (ook wel planMER) grootschalige zonne- en windenergie De Kempen is op deze pagina te bekijken. Het voorlopige planMER wordt op dit moment aangepast op basis van het advies van de commissie m.e.r. en inspraakreacties. Er kan niet meer gereageerd worden op de milieueffectrapportage. De inzageperiode is gesloten en het definitieve rapport komt niet opnieuw ter inzage en staat niet open voor bezwaar of beroep. 

Milieueffectrapportage
Een milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen in beeld. Het doel is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure te betrekken. Door de milieueffecten van diverse locaties te onderzoeken, kunnen de locaties tegen elkaar worden afgewogen. In de milieueffectrapportage zijn nadrukkelijk nog geen keuzes gemaakt voor bepaalde locaties. Ook is het niet de bedoeling dat op alle onderzochte locaties wind- en zonneparken ontwikkeld worden. In het beleid wordt wél beschreven waar, wanneer en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en windenergie opgewekt mag worden. Met deze milieueffecten in beeld en met de uitkomsten van het participatietraject kunnen de Kempengemeenten een weloverwogen keuze maken waar en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en/of windenergie gerealiseerd mag worden.

Downloaden milieueffectrapportage

Nota van beantwoording
De inspraakreacties op de voorlopige milieueffectrapportage worden beoordeeld en voorzien van een reactie in een Nota van beantwoording. Daarin staat of en op welke wijze de reactie wordt meegenomen in het definitieve planMER. 

Vervolgproces
Het haalbaarheidsonderzoek, het inzicht in de milieueffecten uit het planMER en de informatie die is verzameld tijdens het participatieproces vormen de basis voor de onderbouwing voor het beleid en toetsingskaders voor grootschalige zonne- en windenergie. Dit beleid geeft aan waar, wanneer en onder welke voorwaarden ontwikkeld mag worden. Het beleid wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 aan de vijf gemeenteraden ter vaststelling aangeboden. 

ProjectMER: Om de milieueffecten van grootschalige windenergie per locatie in beeld te brengen, moet wettelijk nog een specifieke milieueffectrapportage (projectMER) worden opgesteld. Alleen dan kan er voor de locatie een omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan) worden aangevraagd. Voor de opwek van grootschalige zonne-energie is een milieueffectrapport op dit moment nog niet wettelijk verplicht, maar er dient in een eventueel projectvoorstel rekening gehouden te worden met de ruimtelijke onderbouwing.