Afkortingen en toelichtingen

Lden dB:  Level day-evening-night

Dit is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken in decibellen

MER: Milieueffectrapportage

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. De verwachte effecten worden beschreven in een milieueffectrapport. Zo kan de overheid die het besluit neemt de milieueffecten bij haar afwegingen betrekken.

Er zijn twee soorten milieueffectrapportages

Plan-m.e.r.

Dit onderzoek ondersteunt de overheid bij strategische afwegingen op hoofdlijnen. In dit geval is een planMER van toepassing op de voorbereiding van beleids- en toetsingskaders.

Project-m.e.r.

Bij een besluit over realisatie van een concrete activiteit volgt een project-m.e.r. over de milieugevolgen van concrete alternatieven. Dit MER gaat dieper in op de effecten op een specifieke ontwikkellocatie.

NRD: Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De NRD wordt vastgesteld voordat het m.e.r.-onderzoek start. Hierin staat welke alternatieven in het onderzoek met elkaar worden vergeleken en welke onderzoekscriteria daarbij gelden.

RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksoverheid investeert samen met ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten, provincies en burgers in een energieneutrale en schonere toekomst, en een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. RVO.nl biedt subsidies, kennis en netwerkactiviteiten aan die bijdragen aan duurzaamheid.