Proces & Documenten

In het beleid- en toetsingskader voor grootschalige zonne- en windenergie wordt vastgelegd waar,  wanneer en onder welke voorwaarden ontwikkeld mag worden in de Kempen. Om tot dit beleid- en toetsingskader te komen is er een zorgvuldig proces opgesteld. Dit proces is voor een groot deel al doorlopen. De belangrijkste onderdelen zijn (de uitkomsten van) het participatietraject en een uitvoerig onderzoek naar de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergieopwekking in De Kempen. Deze onderdelen vormen, naast bijvoorbeeld wet- en regelgeving, de onderbouwing van de bestuurlijke- en definitieve keuzes die in het beleid- en toetsingskader worden gemaakt. Meer informatie over de stappen in het proces en bijbehorende documenten vindt u op deze pagina.
 

Procesplaat

De Milieueffectrapportage (planMER)

Een milieueffectrapportage is een uitvoerig en belangrijk onderzoek dat de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergie in beeld brengt. 

Principeverzoeken tijdens proces

Tot aan de vaststelling van het beleid wordt geen medewerking verleend aan de realisatie van nieuwe grootschalige zonne- en windparken.

Haalbaarheidsonderzoek

In het haalbaarheidsonderzoek wordt in beeld te brengen waar in de Kempen technisch en wettelijk gezien windturbines en grote zonnevelden mogelijk zijn.