Proces & Documenten

In het beleid- en toetsingskader voor grootschalige zonne- en windenergie wordt vastgelegd waar,  wanneer en onder welke voorwaarden ontwikkeld mag worden in de Kempen. Om tot dit beleid- en toetsingskader te komen is er een zorgvuldig proces opgesteld. Dit proces is voor een groot deel al doorlopen. De belangrijkste onderdelen zijn (de uitkomsten van) het participatietraject en een uitvoerig onderzoek naar de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergieopwekking in De Kempen. Deze onderdelen vormen, naast bijvoorbeeld wet- en regelgeving, de onderbouwing van de bestuurlijke- en definitieve keuzes die in het beleid- en toetsingskader worden gemaakt. Meer informatie over de stappen in het proces en bijbehorende documenten vindt u op deze pagina.
 

Procesplaat

Gezamenlijk beleid Bergeijk, Reusel-De Mierden en Oirschot

In de gemeenten Bergeijk, Reusel-De Mierden en Oirschot is het gezamenlijk beleid en een bijbehorend toetsingskader respectievelijk in april, mei en juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraden. Op 5 november besluit de raad van gemeente Bladel formeel over het loslaten van oud beleid, het aannemen van nieuw (Bladels) beleid en het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie. Gemeente Eersel is inmiddels bezig met het opstellen van eigen beleid voor grootschalige zonne- en windenergie.

Principeverzoeken tijdens proces

Tot aan de vaststelling van het beleid wordt geen medewerking verleend aan de realisatie van nieuwe grootschalige zonne- en windparken.

Participatie: bijeenkomsten en excursies

Inwoners en belangengroeperingen zijn betrokken bij de vorming van het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in De Kempen. 

Haalbaarheidsonderzoek

In het haalbaarheidsonderzoek wordt in beeld te brengen waar in de Kempen technisch en wettelijk gezien windturbines en grote zonnevelden mogelijk zijn.

De Milieueffectrapportage (planMER)

Een milieueffectrapportage is een uitvoerig en belangrijk onderzoek dat de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergie in beeld brengt. 

Reikwijdte en detailniveau (NRD)

De NRD is de eerste formele stap in de planMER procedure waarin beschreven staat welke specifieke milieueffecten in de m.e.r.-procedure onderzocht worden en met welke diepgang dit gebeurt.