Vaststelling beleid gemeente Bergeijk

De gemeenteraad van de gemeente Bergeijk heeft op 23 april j.l. het ‘beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ vastgesteld. Dit betekent concreet dat met ingang van 1 mei 2020 het beleid in werking is getreden voor de gemeente Bergeijk. Naast dit besluit is tevens besloten om het voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West (i.e. de Pielis) open te stellen voor integrale ontwikkeling van zowel zonne- als windenergie. Vanwege de geldende corona-maatregelen geldt daarbij dat het College van B&W de start- en einddatum van openstelling van dit gebied op een nader moment zal bepalen op het moment dat het Rijk het weer veilig acht om bijeenkomsten te kunnen organiseren. Het voorkeursgebied zal op dat moment voor een periode van 6-8 maanden worden opengesteld waarbinnen initiatiefnemers projectvoorstellen kunnen indienen bij de gemeente.

Daaropvolgend heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 1 mei 2020 in te stemmen met het voor onbepaalde tijd vrijgeven van het gehele gebied van de gemeente Bergeijk voor zonne-energie op Voormalige Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB-locaties), waarbij een zonneveld gerealiseerd wordt binnen het bestaande bouwvlak, op voorwaarde dat op de VAB-locatie de bebouwing dusdanig teruggedrongen wordt, dat deze aansluit bij de nieuwe bestemming.

Met bovenstaande beslissingen is daarmee besloten dat buiten het voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West en VAB-locaties verder niet wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergie. Voor de overige beslispunten en/of aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de gemeentelijke website waar u de openbare stukken kunt inzien.