Nieuws

Op deze pagina vindt u actuele informatie over grootschalige zonne- en windenergie in De Kempen

 • Gemeente Reusel-De Mierden maakt beleid Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen bekend

  (24-11-2020)

  Via de hyperlink gaat u naar het Gemeenteblad waar u het vastgestelde beleid van gemeente Reusel-De Mierden kunt lezen.

  Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

 • Zoekgebied voor zonnepark Oirschot West opengesteld

  (22-09-2020)

  Op 30 juni wees de gemeenteraad van Oirschot het gebied Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille aan voor de ontwikkeling van zonnevelden. Dit zoekgebied is opengesteld van september 2020 tot en met februari 2021. In deze periode kunnen inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen hun projectvoorstel voor een zonneveld indienen. Na deze sluitingsdatum beoordeelt de gemeente de plannen.

 • Dien nu uw plan in voor zonnepark Oirschot West!

  (11-09-2020)

  Op 30 juni wees de gemeenteraad van Oirschot het gebied Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille aan voor de ontwikkeling van zonnevelden. Dit zoekgebied is opengesteld van september 2020 tot en met februari 2021.  In deze periode kunnen inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen hun projectvoorstel voor een zonneveld indienen.  Na deze sluitingsdatum beoordeelt de gemeente de plannen.

 • Oirschot gaat aan de slag met grootschalige zonne- en windenergie

  (01-09-2020)

  Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Daarom zet de gemeente Oirschot in op onder andere energiebesparing en zonnepanelen op daken. Maar ook energie opwek met zonne- en windparken is nodig om de klimaatdoelen te behalen. In dit kader heeft de gemeenteraad van Oirschot op 30 juni het beleid grootschalige zonne- en windenergie vastgesteld.

 • Grootschalige opwek zonne- en windenergie in Reusel-De Mierden

  (09-06-2020)

  Op 26 mei 2020 heeft de raad van gemeente Reusel-De Mierden het Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen vastgesteld. Ook heeft de raad besloten het zoekgebied De Kleine Hoeven voor een zonnepark open te stellen. Vanwege de Corona maatregelen wil de raad op dit moment echter geen fysieke informatiebijeenkomsten over dit thema met grote groepen omwonenden en grondeigenaren organiseren. Daarom heeft de raad op 22 september besloten de oorspronkelijke periode van openstelling op te schorten tot de corona-maatregelen bijeenkomsten weer toelaten. Het college zal later dit jaar over de openstellingsperiode besluiten.

  Ook is het gebied onder de windmolens langs de Laarakkerdijk als nieuw zoekgebied aangewezen. Dit omdat Energiebedrijf Enexis heeft aangegeven dat er in De Kempen geen nieuwe grootschalige wind- en zonneparken meer voor teruglevering aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Voor De Kleine Hoeven is daarmee directe teruglevering op korte termijn niet mogelijk, maar voor Laarakkerdijk – vanwege de al bestaande aansluiting van de windmolens – waarschijnlijk nog wel. Voor De Kleine Hoeven wordt naar alternatieven gekeken.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. P. Paap, beleidsmedewerker duurzaamheid, tel. 088-4790430/ p.paap@kempengemeenten.nl.

 • Vaststelling beleid gemeente Bergeijk

  (14-05-2020)

  De gemeenteraad van de gemeente Bergeijk heeft op 23 april j.l. het ‘beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ vastgesteld. Dit betekent concreet dat met ingang van 1 mei 2020 het beleid in werking is getreden voor de gemeente Bergeijk. Naast dit besluit is tevens besloten om het voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West (i.e. de Pielis) open te stellen voor integrale ontwikkeling van zowel zonne- als windenergie. Vanwege de geldende corona-maatregelen geldt daarbij dat het College van B&W de start- en einddatum van openstelling van dit gebied op een nader moment zal bepalen op het moment dat het Rijk het weer veilig acht om bijeenkomsten te kunnen organiseren. Het voorkeursgebied zal op dat moment voor een periode van 6-8 maanden worden opengesteld waarbinnen initiatiefnemers projectvoorstellen kunnen indienen bij de gemeente.

  Daaropvolgend heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 1 mei 2020 in te stemmen met het voor onbepaalde tijd vrijgeven van het gehele gebied van de gemeente Bergeijk voor zonne-energie op Voormalige Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB-locaties), waarbij een zonneveld gerealiseerd wordt binnen het bestaande bouwvlak, op voorwaarde dat op de VAB-locatie de bebouwing dusdanig teruggedrongen wordt, dat deze aansluit bij de nieuwe bestemming.

  Met bovenstaande beslissingen is daarmee besloten dat buiten het voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West en VAB-locaties verder niet wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergie. Voor de overige beslispunten en/of aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de gemeentelijke website waar u de openbare stukken kunt inzien. 

 • Status bestuurlijke besluitvorming

  (12-05-2020)

  De huidige Corona maatregelen hebben ook effect op de besluitvorming omtrent het beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Voor de actuele status per gemeente verwijzen wij u naar de bestuurlijke pagina’s op de website van de individuele gemeenten. Middels de agenda kunt u de data en onderwerpen van de komende gemeenteraadsvergaderingen inzien.

  Gemeente Oirschot
  Gemeente Bladel
  Gemeente Reusel-De Mierden
  Gemeente Bergeijk
  Gemeente Eersel

 • Procesupdate grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

  (21-10-2019)

  Informatie over het proces om te komen tot een beleid- en toetsingskader voor de opwekking van grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

 • Advies commissie m.e.r. ten aanzien van Milieueffectrapportage

  (02-10-2019)

  Advies commissie m.e.r.

 • Publicatie inzage en inspraak milieueffectrapportage

  (15-07-2019)

  De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden maken bekend dat de milieueffectrapportage grootschalige zonne- en windenergie De Kempen vanaf 22 juli 2019 tot en met 2 september 2019 voor iedereen ter inzage ligt.

 • Ophaalsessies en Zon- en Windsafari

  (07-05-2019)

  In de maand mei worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en belangengroeperingen in de Kempengemeenten. 

 • Advies Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.)

  (26-03-2019)

  M.e.r. heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau beoordeeld. Lees het advies.

 • Concept notitie Reikwijdte en detailniveau

  (28-01-2019)