Vaststelling beleid gemeente Reusel-De Mierden

Op 26 mei j.l. heeft de gemeenteraad van de gemeente Reusel-De Mierden het ‘beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ en bijbehorend toetsingskader vastgesteld.

Middels deze vaststelling wordt het voorkeursgebied aangrenzend aan de Kleine Hoeven opgesteld voor de ontwikkeling van zonne-energie. Vanwege de geldende corona-maatregelen zal het college van B&W zal de start- en einddatum van openstelling van dit gebied op een nader moment bepalen. De reden hiervoor is dat de gemeente waarde hecht aan de dialoog met de omgeving en initiatiefnemers en hiervoor graag fysieke bijeenkomsten wil organiseren. Het voorkeursgebied zal voor een periode van 6-8 maanden worden opengesteld waarbinnen initiatiefnemers projectvoorstellen kunnen indienen bij de gemeente.

Met bovenstaande beslissingen is daarmee besloten dat buiten het voorkeursgebied de Kleine Hoeven niet wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergie. Voor de overige beslispunten en/of aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de gemeentelijke website waar u de openbare stukken kunt inzien. 

Onderdeel van het beleid is dat dit na een jaar zal worden geëvalueerd, op dit moment kunnen er ook nieuwe gebieden worden opgesteld voor de ontwikkeling van zonne-energie.