Procesupdate grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

Informatie over het proces om te komen tot een beleid- en toetsingskader voor de opwekking van grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

In het beleid- en toetsingskader voor grootschalige zonne- en windenergie wordt vastgelegd waar,  wanneer en onder welke voorwaarden zonne- en windenergie opgewekt mag worden in de Kempen. Om tot dit beleid- en toetsingskader te komen is er een zorgvuldig proces opgesteld. Dit proces is voor een groot deel al doorlopen. De belangrijkste onderdelen zijn (de uitkomsten van) het participatietraject en een uitvoerig onderzoek naar de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergieopwekking in De Kempen. Deze onderdelen vormen, naast bijvoorbeeld wet- en regelgeving, de onderbouwing van de bestuurlijke- en definitieve keuzes die in het beleid- en toetsingskader worden gemaakt.

De milieueffectrapportage, ook wel een PlanMER genoemd, brengt de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen in beeld. Door de milieueffecten van diverse locaties te onderzoeken, kunnen de locaties bij het maken van keuzes tegen elkaar worden afgewogen.
De Kempengemeenten hebben de onafhankelijke ‘commissie m.e.r.’ gevraagd om de kwaliteit en volledigheid van de milieueffectrapportage te beoordelen. Dit omdat er later in het proces belangrijke bestuurlijke keuzes op basis van de in kaart gebrachte milieueffecten gemaakt zullen worden. Uit het advies van de commissie m.e.r. blijkt dat het planMER voor verschillende onderwerpen goed en bruikbaar is, maar dat er ook nog diverse verbeterpunten zijn. Het rapport wordt op basis van dit advies en op basis van een aantal inspraakreacties van inwoners aangepast. Hierna wordt het planMER opnieuw aangeboden aan de commissie m.e.r.

Door de benodigde aanpassingen aan het planMER is de planning veranderd en ziet deze er nu als volgt uit:

Sept. – okt. 2019

PlanMER aanvullen op basis van advies commissie m.e.r. en inspraakreacties

Dec. 2019

Eindadvies Commissie m.e.r.

Dec. 2019 – jan. 2020

Bestuurlijke keuzes t.a.v. beleid- en toetsingskader

Feb.  – mrt. 2020

Beleid- en toetsingskader ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraden