Advies Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.)

M.e.r. heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau beoordeeld. Lees het advies.

Het advies

De energietransitie gaat het landschap in de Kempengemeenten veranderen. Centrale vraag voor de gemeenten is welke verandering ze wensen. De Commissie deelt de mening van de gemeenten dat een heldere visie op de toekomst van het landschap in de Kempen nodig is om geschikte gebieden voor windturbines en zonnevelden te vinden en spelregels daarvoor te maken.

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de keuzes van geschikte gebieden voor turbines en zonnevelden goed zichtbaar te maken en te vergelijken. Denk bijvoorbeeld aan een natuuralternatief waarbij zones om belangrijke bosgebieden vrij blijven of een alternatief met een zo hoog mogelijke energieopbrengst. Bij te onderzoeken spelregels voor zonnevelden kan gedacht worden aan ontwerpprincipes voor zonnevelden (opstellingsvorm panelen en landschappelijke inpassing) en zonnevelden gecombineerd met agrarisch gebruik.

Het volledige rapport