Advies commissie m.e.r. ten aanzien van Milieueffectrapportage

Advies commissie m.e.r.

Milieueffectrapportage (MER)
In een milieueffectrapportage (ook wel plan MER) worden de gevolgen van grootschalige opwek van zon- en windenergie voor klimaat, landschap, leefomgeving en natuur onderzocht. De Kempen is een van de eerste regio’s in Nederland die op deze schaal de milieueffecten onderzoekt.

Advies commissie m.e.r.
De Kempengemeenten hebben de onafhankelijke commissie m.e.r. gevraagd om de kwaliteit en volledigheid van de milieueffectrapportage te beoordelen. Dit omdat er later in het proces belangrijke keuzes op basis van de in kaart gebrachte milieueffecten gemaakt zullen worden.

Uit het advies van de commissie blijkt dat het plan MER voor verschillende onderwerpen goed en bruikbaar is, maar dat er ook nog diverse verbeterpunten zijn. De stuurgroep neemt het advies ter harte en voert de komende maanden de aanpassingen zorgvuldig door.

Vervolg
Naast het advies van de commissie m.e.r. wordt de milieueffectrapportage ook aangevuld op basis van de inspraakreacties van inwoners. Hierna wordt het plan opnieuw aangeboden aan de commissie m.e.r. Het vernieuwde advies brengen zij medio december 2019 uit.         

Samen met de input uit het participatieproces vormt het definitieve plan MER de onderbouwing voor het beleid en de toetsingskaders van grootschalige zon- en windenergie. Na verwerking van deze input wordt dit beleid in het eerste kwartaal van 2020 (en dus niet in het laatste kwartaal 2019 zoals eerder gepland) ter vaststelling aangeboden aan de vijf gemeenteraden.