Actueel

Op deze pagina vindt u actuele informatie over grootschalige zonne- en windenergie in De Kempen

 • Advies commissie m.e.r. ten aanzien van Milieueffectrapportage

  Advies commissie m.e.r.

 • Procesupdate grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

  Informatie over het proces om te komen tot een beleid- en toetsingskader voor de opwekking van grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

 • Status bestuurlijke besluitvorming

  De huidige Corona maatregelen hebben ook effect op de besluitvorming omtrent het beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Voor de actuele status per gemeente verwijzen wij u naar de bestuurlijke pagina’s op de website van de individuele gemeenten. Middels de agenda kunt u de data en onderwerpen van de komende gemeenteraadsvergaderingen inzien.

  Gemeente Oirschot
  Gemeente Bladel
  Gemeente Reusel-De Mierden
  Gemeente Bergeijk
  Gemeente Eersel

 • Vaststelling beleid gemeente Reusel-De Mierden

  Op 26 mei j.l. heeft de gemeenteraad van de gemeente Reusel-De Mierden het ‘beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ en bijbehorend toetsingskader vastgesteld.

  Middels deze vaststelling wordt het voorkeursgebied aangrenzend aan de Kleine Hoeven opgesteld voor de ontwikkeling van zonne-energie. Vanwege de geldende corona-maatregelen zal het college van B&W zal de start- en einddatum van openstelling van dit gebied op een nader moment bepalen. De reden hiervoor is dat de gemeente waarde hecht aan de dialoog met de omgeving en initiatiefnemers en hiervoor graag fysieke bijeenkomsten wil organiseren. Het voorkeursgebied zal voor een periode van 6-8 maanden worden opengesteld waarbinnen initiatiefnemers projectvoorstellen kunnen indienen bij de gemeente.

  Met bovenstaande beslissingen is daarmee besloten dat buiten het voorkeursgebied de Kleine Hoeven niet wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergie. Voor de overige beslispunten en/of aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de gemeentelijke website waar u de openbare stukken kunt inzien. 

  Onderdeel van het beleid is dat dit na een jaar zal worden geëvalueerd, op dit moment kunnen er ook nieuwe gebieden worden opgesteld voor de ontwikkeling van zonne-energie. 

 • Vaststelling beleid gemeente Bergeijk

  De gemeenteraad van de gemeente Bergeijk heeft op 23 april j.l. het ‘beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ vastgesteld. Dit betekent concreet dat met ingang van 1 mei 2020 het beleid in werking is getreden voor de gemeente Bergeijk. Naast dit besluit is tevens besloten om het voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West (i.e. de Pielis) open te stellen voor integrale ontwikkeling van zowel zonne- als windenergie. Vanwege de geldende corona-maatregelen geldt daarbij dat het College van B&W de start- en einddatum van openstelling van dit gebied op een nader moment zal bepalen op het moment dat het Rijk het weer veilig acht om bijeenkomsten te kunnen organiseren. Het voorkeursgebied zal op dat moment voor een periode van 6-8 maanden worden opengesteld waarbinnen initiatiefnemers projectvoorstellen kunnen indienen bij de gemeente.

  Daaropvolgend heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 1 mei 2020 in te stemmen met het voor onbepaalde tijd vrijgeven van het gehele gebied van de gemeente Bergeijk voor zonne-energie op Voormalige Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB-locaties), waarbij een zonneveld gerealiseerd wordt binnen het bestaande bouwvlak, op voorwaarde dat op de VAB-locatie de bebouwing dusdanig teruggedrongen wordt, dat deze aansluit bij de nieuwe bestemming.

  Met bovenstaande beslissingen is daarmee besloten dat buiten het voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West en VAB-locaties verder niet wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergie. Voor de overige beslispunten en/of aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de gemeentelijke website waar u de openbare stukken kunt inzien. 

 • Publicatie inzage en inspraak milieueffectrapportage

  De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden maken bekend dat de milieueffectrapportage grootschalige zonne- en windenergie De Kempen vanaf 22 juli 2019 tot en met 2 september 2019 voor iedereen ter inzage ligt.

 • Ophaalsessies en Zon- en Windsafari

  In de maand mei worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en belangengroeperingen in de Kempengemeenten. 

 • Advies Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.)

  M.e.r. heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau beoordeeld. Lees het advies.

 • Concept notitie Reikwijdte en detailniveau